There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Datganiad caethwasiaeth fodern CITB - CITB Facebook tracking pixel

Datganiad caethwasiaeth fodern CITB

Mae'r datganiad hwn yn nodi'r camau a gymerwyd gan CITB mewn perthynas â'i gyfrifoldebau o dan adran 54, rhan 6 Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 (MSA); ac mae'n cynnwys y gweithgareddau yr ymgymerwyd â hwy yn ystod y deuddeg mis diwethaf a'r rhai hynny a gynllunir ar gyfer y flwyddyn i ddod. Mae'r datganiad hwn yn ymwneud â'r flwyddyn ariannol sy'n dod i ben ar 31 Mawrth 2019.

CITB yw Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant ar gyfer Adeiladu a'i genhadaeth yw 'denu a chefnogi'r datblygiad o bobl i adeiladu Prydain well'. Ein gweledigaeth yw i 'Adeiladu Prydeinig gael ymagwedd gydnabyddedig, arloesol o safon fyd-eang tuag at ddatblygu ei weithlu i gyflenwi ansawdd yn yr amgylchedd adeiledig'. Mae CITB yn ymroddedig i sicrhau bod gan y gweithlu adeiladu'r sgiliau cywir ar gyfer y presennol a'r dyfodol yn seiliedig ar dair blaenoriaeth strategol - Gyrfaoedd, Safonau a Chymwysterau, a Hyfforddi a Datblygu.

Mae CITB wedi'i gofrestru fel elusen yng Nghymru a Lloegr (Rhif Cofrestru 264289) ac yn yr Alban (Rhif Cofrestru SCO44875) a lleolir ei brif swyddfa yn Bircham Newton, Norfolk.

Yn y dyfodol bydd CITB yn canolbwyntio ar ei flaenoriaethau i gyflenwi ei weledigaeth ac ar wneud llai o bethau ei hun i'w alluogi i ganolbwyntio ar ganlyniadau ar gyfer y diwydiant.  Ym mis Chwefror 2019, aeth CITB ati i allanoli'r ddarpariaeth o'i swyddogaethau gwasanaethau galluogi (gan gynnwys caffael), a'i weithrediadau cwsmeriaid sy'n cefnogi'r cynhyrchion a'r gwasanaethau a gedwir, a'r modd prosesu prentisiaethau i'r darparwyr allanol Sopra Steria Cyfyngedig (SSCL). Ar 1 Mawrth, trosglwyddodd CITB ei wasanaethau cardiau (CPCS) i Grŵp NOCN, un o nifer o brosiectau dargyfeirio a fydd yn parhau drwy gydol 2019 a ddylai gael eu cwblhau ym mis Ionawr 2020.

Ar 31 Mawrth 2019, roedd gan CITB 943 o gyflogeion yn ei swyddfeydd a Cholegau Adeiladu cenedlaethol wedi'u lleoli ledled y DU yng Nghymru, Lloegr a'r Alban ac roedd ganddo nifer uchel o weithwyr symudol.

Rheolwr Cyfrifoldeb Corfforaethol CITB yw'r man cyswllt ar gyfer unrhyw ymholiadau ynghylch Caethwasiaeth Fodern ac mae'n adrodd wrth y Pennaeth Archwilio, Risg a Chydymffurfiaeth o fewn y Gyfarwyddiaeth Perfformiad Corfforaethol.

Y ddau brif undeb sy'n cynrychioli staff yn CITB yw Unite a GMB.  Mae cytundeb yn ei le sy'n sefydlu'r egwyddorion cyffredinol a'r dulliau gweithio rhwng y partïon.

Fe gynhaliodd Grŵp Llywio Caethwasiaeth Fodern CITB ei gyfarfod terfynol ym mis Mawrth 2019. Bydd y gwaith sydd ei angen i sicrhau nad oes gan CITB unrhyw fath o Gaethwasiaeth Fodern na Masnachu Pobl o fewn ei gadwyn gyflenwi a'i weithrediadau busnes ei hun yn cael ei fonitro gan y Grŵp Tegwch, Cynhwysiant a Pharch (FIR) newydd ac yn cael ei adrodd wrth y Grŵp Arweinyddiaeth Cyfrifoldeb Corfforaethol. (CRLG) a chaiff unrhyw feysydd pryder eu huwchgyfeirio at y Pwyllgor Gwaith.

Fel rhan o CITB y Dyfodol, mae angen sefydlu nifer o bolisïau trawsbynciol a bydd hyn yn ffurfio rhan o Brosiect Fframwaith Corfforaethol ehangach.  O ystyried y prosiect, mae nifer o adolygiadau o bolisïau presennol a gynlluniwyd ar gyfer 2018/19 wedi'u cynnal eto.

Adolygwyd y Polisi Adrodd am Bryderon (Chwythu'r Chwiban) ym mis Medi 2018 ac mae'n darparu modd i adrodd am a delio ag unrhyw bryderon gan gynnwys y rhai hynny ynghylch caethwasiaeth a masnachu pobl.

Disgwylir i'r Weithdrefn Gŵynion gael ei hadolygu ym mis Mai 2019 ac mae'n fodd i bartïon allanol adrodd am bryderon ynghylch Caethwasiaeth Fodern o fewn gweithrediadau busnes CITB.  Os codir pryder a bod yr achwynydd yn teimlo nad yw'r mater wedi'i ddatrys yn foddhaol, gallant gysylltu, drwy Aelodau Seneddol, â'r Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaethau Iechyd.

Bwriedir adolygu'r polisïau dilynol yn ystod y ddwy flynedd nesaf, â'r polisïau Adnoddau Dynol yn cychwyn ym mis Mehefin 2019.

 • Polisi Caffael - bydd yn amlinellu ymagwedd CITB at ganfod ei anghenion allanol, ei berthynas â rheolau caffael cyhoeddus, y lefelau ariannol ar gyfer unrhyw wahanol fathau o gaffael ac yn cynnwys ymagwedd CITB at ddefnyddio BBaChau a chyflenwyr lleol. Mae ein telerau ac amodau safonol cyfredol ar gyfer cyflenwyr yn galw arnynt i gynnal hawliau dynol a llafur ac atal caethwasiaeth fodern a masnachu pobl yn eu gweithrediadau a'u cadwyni cyflenwi eu hunain.  Gan weithio gyda'n partner galluogi newydd SSCL, byddwn ni'n ceisio hyrwyddo caffael cynaliadwy.
 • Polisi Rheoli Cyflenwyr - bydd yn darparu manylion am ymagwedd CITB at reoli cyflenwyr a'r gadwyn gyflenwi, gan gynnwys telerau talu a phroses ar gyfer datrys materion, gan sicrhau nad yw taliadau'n cael eu hatal gan beri i gwmnïau droi at arfer drwg efallai h.y. peidio â thalu eu staff yn brydlon.
 • Pryderon ynghylch Adrodd (chwythu'r chwiban) - bydd yn darparu manylion am yr ymagwedd at adrodd am unrhyw bryderon (gan gynnwys rhywun a allai fod mewn perygl o gaethwasiaeth neu fasnachu pobl) a sut yr ymdrinnir â'r rhain, ac amddiffyn 'chwythwyr chwiban’.
 • Polisi Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol - bydd yn manylu ar ymagwedd CITB at Gyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol a'i ymrwymiadau i Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig sy'n cynnwys Nod 8.7 i “ddod â chaethwasiaeth a masnachu pobl i ben”.
 • Polisi Tegwch, Cynhwysiant a Pharch - bydd yn manylu ar sut y bydd CITB yn cyflenwi, monitro a gweithredu polisïau ac arferion sy'n trin pobl yn deg, â pharch ac yn sicrhau bod CITB yn lle cynhwysol i weithio.
 • Polisi Recriwtio - bydd yn manylu ar ymagwedd CITB at recriwtio pobl i mewn i'r sefydliad, canfod, dewis, derbyn a chynefino, er enghraifft, yn sicrhau bod gwiriadau hawl i weithio priodol yn cael eu cwblhau, a bod gan bawb gontract cyflogaeth yn nodi telerau ac amodau a'u bod yn cael eu talu'n uniongyrchol.
 • Polisi Cyflogau a Buddion - bydd yn manylu ar gyflogau a gwobrwyo a'r fframwaith buddion a'i gysylltiad â pherfformiad, a dulliau ar gyfer gwneud penderfyniadau ynghylch cyflogau yn deg.
 • Diogelu - bydd yn manylu ar ymagwedd CITB at ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion sy'n agored i niwed.

Gellir datblygu polisïau pellach fel rhan o'r broses adolygu.  Mae'r holl bolisïau ar gael ar fewnrwyd CITB (yr Hyb), a byddant yn parhau i fod ar gael i staff eu cyrchu.

Mae gan CITB brotocol gweithio o'r enw ‘Cymeradwyaeth Polisi Strategaeth’ sy'n amlinellu'r broses ar gyfer datblygu, cymeradwyo a pherchnogaeth polisïau o fewn y busnes. Os nad yw staff yn cydymffurfio â pholisïau CITB, gallai arwain at gamau disgyblu neu ddiswyddo.

O fewn ein gweithrediadau busnes

Mae nifer o dimau ar draws CITB y nodwyd eu bod yn fwy tebygol o ddod i gysylltiad ag MDS a byddant yn cael hyfforddiant e-ddysgu gorfodol, sef:

 • Caffael a Chomisiynu - mae ein staff a'n partner galluogi SSCL yn gallu cynnal dadansoddiadau risg a gwiriadau diwydrwydd dyladwy ar ein cadwyn gyflenwi a gwaith comisiynu.
 • Prentisiaethau - mae ein Swyddogion Prentisiaethau yn ymweld â safleoedd adeiladu a safleoedd cyflogwyr am gyfnodau hir o amser ac yn cael y cyfle i nodi dangosyddion allweddol; ac i feithrin cydberthnasoedd â dysgwyr gan ddod yn berson dibynadwy y gallant fynegi pryderon iddo.
 • Cymwysterau/safonau - mae ein staff yn ymweld â phartneriaid yn y diwydiant (h.y. canolfannau prawf) ac yn cael y cyfle i gyflwyno hyfforddiant allweddol i staff ar nodi arwyddion MDS.
 • Partneriaethau - mae ein staff yn ymweld â phartneriaid yn y diwydiant ac yn cael y cyfle i nodi dangosyddion allweddol y gellid eu colli.

Mae CITB yn cydnabod mai gweithgarwch twyllodrus yw un o'i risgiau strategol corfforaethol allweddol (a gall gweithgarwch o'r fath gynnwys caethwasiaeth fodern a masnachu pobl) a rhoddwyd mesurau ar waith i leihau'r risg hon.

O fewn ein cadwyn gyflenwi

O gymharu â 2017, nid yw CITB wedi gwneud unrhyw newidiadau sylweddol i natur y cynhyrchion a'r gwasanaethau mae'n eu caffael, ac felly ystyrir bod y risg o gaethwasiaeth fodern yn isel o hyd. 
Gofynnir am bolisïau perthnasol gan sefydliadau trydydd parti fel rhan o broses gomisiynu a chaffael CITB, fodd bynnag, ni wneir unrhyw asesiad pellach ar hyn o bryd.

Yn ystod 2019/20, bydd CITB yn gweithio gyda'i bartner caffael newydd (SSCL) i edrych ar y cyfleoedd i gynnal gwaith asesu pellach, ac i gyfnewid gwybodaeth gyda'i gadwyn gyflenwi i nodi ymhellach y risg o gaethwasiaeth fodern a masnachu pobl.

O fewn ein Diwydiant

Yn 2018, llofnododd CITB Brotocol Adeiladu'r Awdurdod Gangfeistri a Cham-drin Llafur (GLAAs), gan ymrwymo i weithio mewn partneriaeth i ddiogelu gweithwyr agored i niwed ac sy'n cael eu hecsbloetio, cytuno i rannu gwybodaeth er mwyn helpu i atal neu rwystro camfanteisio, ac addo codi ymwybyddiaeth o gaethwasiaeth trwy gadwyni cyflenwi o fewn y diwydiant adeiladu.

Mae Rheolwr Twyll CITB yn mynychu'r cyfarfodydd chwarterol ac wedi rhoi cyflwyniadau i ddau dîm rhanbarthol GLAA yn egluro rôl CITB a chysylltiadau posibl â materion Caethwasiaeth Fodern yn y diwydiant adeiladu. Mae CITB hefyd wedi cefnogi pum ymchwiliad GLAA a thri ymchwiliad gan yr heddlu i Gaethwasiaeth Fodern, y mae un ohonynt yn y llys ar hyn o bryd. Yn ogystal, mae'r Rheolwr Twyll hefyd wedi cyflwyno gweminar i Dasglu Gwybodaeth am Gwyngalchu Arian y Banciau a'r Gymdeithas Adeiladu (jmlit).

Mae gan CITB gyfeiriad e-bost dynodedig report.it@citb.co.uk i gydweithwyr yn y diwydiant adeiladu adrodd am unrhyw amheuon mewn perthynas â gweithgarwch twyllodrus tybiedig. Gall hyn gynnwys gweithgarwch ynghylch caethwasiaeth fodern a masnachu pobl. Yn ystod 2018/19 nid adroddwyd am unrhyw ddigwyddiadau neu adroddiadau o faterion MDS drwy'r e-bost.

Yn dilyn adolygiad CITB o'i bolisïau trawsbynciol corfforaethol fel yr amlinellir yn adran tri, fe gaiff ei brosesau eu hadolygu wedyn.

Mae CITB wedi ymrwymo i hyrwyddo amodau ac arferion gwaith cadarnhaol ac mae'n cefnogi'r egwyddorion yn y Cod Sylfaen Mentrau Masnachu Moesegol (ETI) (y set o safonau llafur a gydnabyddir yn rhyngwladol).  Mae CITB yn talu'r cyfraddau Living Wage Foundation i'w staff ac fel rhan o'i Strategaeth Gynaliadwyedd mae'n ceisio annog ei gadwyn gyflenwi i wneud yr un peth.

Mae CITB yn ymwybodol bod y Diwydiant Adeiladu yn un o'r sectorau economaidd yn yr Undeb Ewropeaidd sydd fwyaf tueddol o fanteisio ar lafur ac fel yr amlinellir yn adran 4.3 (O fewn ein diwydiant), mae'n gweithio gyda chydweithwyr yn y diwydiant ac asiantaethau'r llywodraeth i fynd i'r afael â'r mater.

Mae gan CITB nifer o KPI’s ar lefel Weithredol a Pherfformiad Corfforaethol.

KPIs presennol:

 • Casgliadau (ac eithrio Lefi a Grant) - yw pa mor amserol rydym yn casglu'r arian
 • Taliadau (ac eithrio Lefi a Grant) - yw pa mor amserol rydym yn talu ein biliau.

Ein telerau safonol yw 30 diwrnod, er ein bod yn cadw at ganllawiau'r Llywodraeth h.y. mewn perthynas â chyflogwyr bach.

Trwy wneud taliadau'n brydlon, rydym yn gobeithio y bydd y credydwyr yn gwneud yr un peth, e.e. talu eu staff yn brydlon; ac os oes gennym ddyledwyr hwyr, gall weithredu fel rhybudd y gallai'r cwmni brofi anawsterau ac y gallai ddefnyddio arferion gwael gan warantu ymchwilio pellach.

Ym mis Gorffennaf 2019, fe gyflwynir Platfform Gweithredu Safonol newydd gan SSCL, lle caiff anfonebau eu cofnodi ar y system a'u talu ar y rhediad talu nesaf, gan leihau cyfnodau talu yn sylweddol.

Yr hyn rydym yn bwriadu ei wneud yn 2019/20:

 • Adolygu polisïau perthnasol fel yr amlinellir yn adran 3 ac ystyried yr angen am bolisïau ychwanegol
 • Cytuno ar Strategaeth Gynaliadwyedd â'r amcan o gaffael yn gynaliadwy ac yn gyfrifol a buddsoddi'n foesegol; a chwrdd ag SSCL (ein partner caffael newydd) er mwyn trafod cynllun gweithredu i gynnal asesu pellach a chyfathrebu â'n cadwyn gyflenwi
 • Parhau i gyfathrebu â staff CITB ar gaethwasiaeth fodern a pholisïau cysylltiedig
 • Edrych ar gyfleoedd pellach i hyfforddi a chodi ymwybyddiaeth ymhlith staff, SSCL a'n cadwyn gyflenwi.

Rhannwyd cyfathrebiadau ar Ddatganiad Caethwasiaeth Fodern CITB yn amlygu Diwrnod Gwrth-Gaethwasiaeth â chydweithwyr gan ddefnyddio sianelau cyfathrebu mewnol, gan godi ymwybyddiaeth o sut i nodi'r arwyddion, adrodd am bryderon a pha gamau roedd CITB yn eu cymryd.

Yn ogystal â modiwl e-ddysgu generig i staff, mae pecyn e-ddysgu gorfodol wedi cael ei ddatblygu'n benodol ar gyfer yr holl weinyddwyr canolfannau prawf, â'r bwriad o'i gyflwyno ym mis Ebrill 2019.

Fe fynychodd y Rheolwr Cyfrifoldeb Corfforaethol, sy'n gyfrifol am ddrafftio'r Datganiad Caethwasiaeth Fodern, y Symposiwm Caethwasiaeth Fodern a Llafur mewn Arweinyddiaeth Adeiladu ym mis Medi 2018.

Cymeradwywyd y datganiad hwn gan Gyfarwyddwyr Gweithredol CITB ar 11 Mehefin 2019. 

(wedi'i lofnodi gan)

Adrian Beckingham, Cyfarwyddwr Perfformiad Corfforaethol
Mehefin 2019