There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Eirioli dros ddiwydiant - CITB Facebook tracking pixel

Eirioli dros ddiwydiant

Rydym yn gweithio dros ddiwydiant lle bynnag y gwelwn gyfleoedd i ymgysylltu â phenderfynwyr, dylanwadu ar bolisi, a chreu partneriaethau dynamig ar draws llywodraeth, busnes a chymunedau.

Ein hamcanion cenedlaethol yw:

 • helpu'r llywodraeth i gydnabod anghenion y diwydiant o ran datblygu sgiliau
 • gweithio gyda phartneriaethau menter lleol, cyrff rhanbarthol a gweinyddiaethau cenedlaethol i gefnogi blaenoriaethau hyfforddi
 • cryfhau perthnasoedd â grwpiau cyflogwyr, cleientiaid y sector cyhoeddus a ffederasiynau masnach
 • gwella cynrychiolaeth y diwydiant ar bwyllgorau CITB
 • denu mwy o bobl i mewn i'r diwydiant adeiladu a mwy o gyflogwyr i fuddsoddi mewn hyfforddiant
 • ymgyrchu, perswadio a dylanwadu er budd diwydiant

I gael rhagor o wybodaeth am ein gwaith, cysylltwch â policy@citb.co.uk

Mae ein tîm eirioli'n gweithio ar gyfer adeiladu yn y DU mewn sawl ffordd, gan gynnwys cydweithio'n agos â'r llywodraeth a phartneriaid eraill ar fentrau gyrfaoedd, megis Ewch i AdeiladuDrysau Agored a Llwybrau i Adeiladu
Ar hyn o bryd, mae gennym bedwar maes blaenoriaeth.

Mudo

Mae gadael yr UE yn debygol o leihau argaeledd gweithwyr yr UE i ddiwydiant adeiladu'r DU. Mae ein strategaeth dau lwybr i fynd i'r afael â hyn yn golygu annog llywodraeth i wneud darpariaethau ar gyfer cyfnod pontio fel y gall cyflogwyr barhau i ddefnyddio llafur mudol yn ôl yr angen. Ar yr un pryd, rydym yn datblygu cynllun gweithredu dan arweiniad y diwydiant i leihau prinder sgiliau trwy wella sgiliau a buddsoddi mewn technoleg.

Sgiliau'r Dyfodol

Mae ein hadroddiad Sgiliau'r Dyfodol (PDF 8.90MB) yn dangos sut y gall technolegau modern godi cynhyrchiant, cynyddu effeithlonrwydd a helpu i ddenu pobl i'r sector. Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn:

 • gweithio gyda'r Adran ar gyfer Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ac adrannau eraill y llywodraeth ar bolisi sgiliau digidol, gan nodi rhwystrau i gynnydd

Adeiladu Cartrefi

Rydym yn gweithio'n agos â diwydiant ar y galw sylweddol am sgiliau i ddiwallu targedau'r llywodraeth o 300,000 o gartrefi newydd bob blwyddyn. Rydym yn:

 • dyfarnu'r Gronfa Sgiliau Adeiladu £22 miliwn i 26 o ganolfannau hyfforddi ar y safle i helpu i adeiladu cartrefi a seilwaith
 • cael mwy o fricwyr dan hyfforddiant i mewn i swyddi o'r coleg, ac yn uwchsgilio bricwyr profiadol er mwyn cynyddu cyflogadwyedd ac ansawdd
 • helpu i ariannu Academi Ranbarthol Adeiladu Cartrefi newydd Barratt Group, er mwyn cynyddu eu prentisiaid sy'n dechrau o'r newydd o 74%
 • cefnogi prosiect Ymladd i Adeiladu Persimmon,  gan gynnig llwybr a ariennir ar gyfer newydd-ddyfodiaid i'r maes adeiladu cartrefi o'r lluoedd arfog

Diwygio cymwysterau

Rydym yn:

 • ymgysylltu â'r Adran Addysg ac IfA ar safonau ar gyfer y Lefelau T newydd
 • cefnogi cyflogwyr i ddarparu lleoliadau gwaith o ansawdd uchel er mwyn helpu hyfforddeion i bontio'n esmwyth i gyflogaeth
 • gwrando ar ddiwydiant i sicrhau bod yr ardoll prentisiaeth yn ymateb i anghenion sgiliau

Ymysg y prosiectau eirioli niferus rydym yn ymwneud â nhw, rydym yn:

 • ac yn cyfrannu at drafodaethau a fforymau allweddol, gan gynnwys Ymchwiliad Sector Adeiladu'r Alban a lansiwyd gan y Pwyllgor Economi, Ynni a Gwaith Teg yn Senedd yr Alban

Rydym yn eirioli dros ddiwydiant mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys:

 • dylanwadu ar Gymwysterau Cymru ar ddiwygio cymwysterau adeiladu er mwyn gwasanaethu'r diwydiant yn well, o TGAU a Lefelau A i hyfforddiant galwedigaethol
 • hyrwyddo adeiladu gyda Gyrfa Cymru fel y gallant gyfathrebu'r cyfleoedd enfawr ar gyfer cyflogaeth yn y sector yn effeithiol