There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Cenhadaeth a chynlluniau - Cymraeg - CITB Facebook tracking pixel

Cenhadaeth a chynlluniau

Mae CITB yn ymroddedig i sicrhau bod gan y gweithlu adeiladu'r sgiliau cywir ar gyfer y presennol a'r dyfodol yn seiliedig ar ein tair blaenoriaeth strategol - Gyrfaoedd, Safonau a Chymwysterau, a Hyfforddi a Datblygu. 

Ni yw'r Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant ac rydym yn bartner yn y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer y diwydiant adeiladu yn Lloegr, yr Alban a Chymru.

Ein cenhadaeth: Denu a chefnogi datblygiad pobl i adeiladu Prydain well.

Ein gweledigaeth: I adeiladu Prydeinig gael ymagwedd gydnabyddedig,  arloesol o safon fyd-eang tuag at ddatblygu ei weithlu i gyflenwi ansawdd yn yr amgylchedd adeiledig.

Darllen ein cynllun busnes  

Mae ein cyhoeddiad 360 yn archwilio'r cynnydd a wnaed gennym tuag at gyflawni ein Cynllun Busnes. 
Darllennwch y rhifyn diweddaraf.

Mae chwaraewyr o bwys yn niwydiant adeiladu'r DU wedi cyhoeddi cynllun i helpu i baratoi'r sector am reolaethau ymfudo llymach ar ôl Brexit.

Adeiladu ar ôl Brexit: Mae Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant yn nodi'r angen i'r diwydiant adeiladu fabwysiadu strategaeth ddeuol: buddsoddi cynyddol yn y gweithlu domestig a chynyddu cynhyrchiant, tra'n gweithio â'r Llywodraeth i gytuno sut i gynnal mynediad i gweithwyr mudol er mwyn rhoi'r cyfle iddo addasu.

Mae'r cynllun gweithredu a gyhoeddwyd gan grŵp y diwydiant cyfan yn manylu ar gamau penodol mae'n rhaid i'r diwydiant adeiladu, y Llywodraeth a CITB eu cymryd i leihau effaith Brexit, wedi'i seilio ar ar ymchwil helaeth a wnaed ers refferendwm yr UE.

Mae argymhellion yn cynnwys:

  • Denu talent drwy godi niferoedd cychwyn a gorffen prentisiaethau, creu llwybrau i'r diwydiant adeiladu ar gyfer grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a darparu gwell cyfleoedd profiad gwaith. 
  • Cadw'r gweithlu drwy gefnogi gweithwyr hŷn i aros yn y diwydiant, uwchsgilio'r gweithlu presennol a chynnig gwell cymorth iechyd meddwl.
  • Byddwch yn gynhyrchiol drwy ddatblygu Strategaeth Sgiliau Dyfodol i nodi'r sgiliau sydd eu hangen i foderneiddio'r diwydiant, gyrru digideiddio ymlaen a rhoi hwb i fuddsoddi mewn dulliau adeiladu modern.

Mae Adeiladu ar ôl Brexit: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant yn gynnyrch gwaith gan Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB), Construction Leadership Council (CLC),  Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil (CECA)Cymdeithas Cynhyrchion Adeiladu [Construction Products Association] (CPA)Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr (FMB) a'r Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi (HBF).

Lawrlwytho'r adroddiad Adeiladu ar ôl Brexit: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant (PDF 1.05MB)

CITB y Dyfodol: Gweledigaeth 2020

Yn 2017, cynhaliodd CITB un o'i ymarferion ymgynghori mwyaf erioed yn y diwydiant a dysgodd beth mae diwydiant adeiladu'r DU ei eisiau gan gorff hyfforddi modern:

  • Sefydliad symlach
  • Llywodraethu wedi'i adnewyddu, mwy o dryloywder ar ganlyniadau a mwy o atebolrwydd ynghylch eu cyflawni
  • Model busnes cynaliadwy, effeithiol
  • Gwerth gwell ar gyfer talwyr ardoll a chynllun grantiau diwygiedig
  • Moderneiddio i hybu cynhyrchiant a gyrfaoedd yn y diwydiant
  • Marchnad hyfforddi a datblygu gynaliadwy, o safon uchel.

Trwy gydol y broses Gonsensws, clywsom negeseuon cryf pellach gan Ffederasiynau a chyflogwyr eu bod am weld y diwygiadau hyn yn digwydd yn gyflym.

Roedd y adolygiad ITB annibynnol  yn cynrychioli'r darn olaf yn y broses fapio tuag at ein model ar gyfer yn y dyfodol, ac mae CITB yn llwyr gefnogi ei weledigaeth ar gyfer corff hyfforddi modern. Mae ein gweledigaeth, a amlinellir yn y cynllun busnes yn tanlinellu beth mae llawer ohonoch wedi'i ddweud wrthym, ac mae'n nodi sut y bydd ein diwygiadau'n cefnogi amrediad o flaenoriaethau gan gynnwys cynhyrchiant gwell, moderneiddio a'r Strategaeth Ddiwydiannol. 

Mae'r diwydiant adeiladu'n wynebu nifer o heriau, gan gynnwys newidiadau mewn mudo, gweithlu sy'n heneiddio a chyfnod o ailgydbwyso economaidd ynghyd â chynnydd mewn llwythi gwaith - gan gynnwys rhai prosiectau seilwaith ar raddfa fawr. Ond hefyd mae angen inni edrych tuag at y dyfodol a sut y gall y diwydiant gyflwyno prosiectau'n fwy effeithiol trwy ddefnyddio dulliau adeiladu newydd. 

Mae gweithlu modern angen sefydliad hyfforddi modern sy'n addas i'r diben a dyna'r hyn rydym wedi'i ymrwymo i'w gyflawni.

Mae ein hagenda ar gyfer newid yn nodi chwe chanlyniad allweddol y byddwn ni'n eu cyflawni yn y deuddeg mis nesaf i fynd i'r afael â phroblemau sgiliau ein sector.

Byddwn ni'n:

Ymatebol: Trwy ddiwygio ein Cynllun Grantiau, gwneud taliadau'n haws ac yn fwy hygyrch, a defnyddio ein hadnoddau i gefnogi marchnad hyfforddi a datblygu gynaliadwy, ymatebol ac o safon uchel.

Arloesol: Trwy weithio'n agos â'r diwydiant i ddatblygu dulliau newydd a gwell i ddiwallu ei anghenion.

Dylanwadol: Trwy greu partneriaethau diddorol, dynamig sy'n helpu diwydiant i ddenu, hyfforddi a chadw ei weithlu yn y dyfodol.

Atebol: Trwy ymgyrchoedd cenedlaethol, cynllunio strategol tryloyw a ffocws newydd ar ddeilliannau.

Cynrychioliadol: Trwy bartneriaethau cryf, llywodraethu wedi'i adnewyddu a gwell atebolrwydd.

Perthnasol: Trwy foderneiddio, newid y ffordd rydym yn gwneud busnes a darparu'r cymorth sydd ei angen ar ein diwydiant. Bydd CITB yn adeiladu cronfa dystiolaeth, gan greu fframwaith safonau o ansawdd uchel, yn hyrwyddo, ymgysylltu a dylanwadu er mwyn sicrhau darpariaeth o hyfforddiant. 

Gwylio Sarah Beale, prif weithredwraig CITB yn trafod beth mae adolygiad yr ITB yn ei olygu i'r sefydliad (hyd 1mun 40eil).