There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Prosiectau ymchwil a ariennir gan CITB - CITB Facebook tracking pixel

Prosiectau ymchwil a ariennir gan CITB

Mae CITB yn ariannu nifer o brosiectau ymchwil trwy'r Rhaglen Ariannu Hyblyg a Strwythuredig. Mae'r ymchwil yn helpu i nodi a mynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â gyrfaoedd, hyfforddiant a datblygiad ac arloesedd. Mae'r rhain yn cwmpasu ystod eang o bynciau sy'n effeithio ar ddiwydiant adeiladu'r DU.

Mae rhai o'r prosiectau'n cynhyrchu adroddiadau ymchwil manwl. Gellir lawrlwytho’r adroddiadau hyn am ddim fel ffeiliau PDF.

Gweler y rhestr o adroddiadau isod:

Strategaeth datblygu gweithlu'r sector toi 2017-2021

Mae adroddiad y prosiect yn anelu at ddiffinio sut rydym yn denu, hyfforddi a chadw gweithlu medrus a phroffesiynol sy'n ddigonol i adeiladu mwy na 1 miliwn o dai newydd dros y 5 mlynedd nesaf.

Darllen strategaeth datblygu gweithlu'r sector toi 2017-2021

Seilwaith 21 

Mae'r adroddiad hwn yn nodi cymwyseddau allweddol sydd eu hangen yn y sector seilwaith, blaenoriaethau cyfredol ar gyfer cwmnïau adeiladu a chynllun gweithredu i fynd i'r afael â rhai o'r materion hyn.

Darllen yr adroddiad Seilwaith 21

Amlsgilio mewn adeiladu i fynd i'r afael â blaenoriaethau'r diwydiant strategol

Mae'r adroddiad hwn yn archwilio'r manteision a rhwystrau posibl o ddefnyddio gweithredwyr amlsgiliau yn y diwydiant adeiladu.

Darllen yr adroddiad amlsgilio mewn adeiladu

Cyflenwad a galw gweithredwyr offer adeiladu

Mae'r adroddiad hwn yn adolygu cyflenwad a galw gweithredwyr offer yn y diwydiant adeiladu yn y DU.

Y nod fydd ennill gwybodaeth well y gellir ei defnyddio ar gyfer cynllunio a gweithredu rhaglenni recriwtio ac uwchsgilio mewn meysydd gweithredwyr offer adeiladu cyffredinol ac arbenigol fel ei gilydd.

Darllen yr adroddiad Cyflenwad a galw gweithredwyr offer adeiladu

Anghenion sgiliau a hyfforddi Clercod Gwaith Ecolegol (ECoW) yn niwydiant adeiladu'r DU

Mae'r adroddiad hwn yn darparu tystiolaeth o raddfa'r bwlch sgiliau a'r prinder sgiliau Clercod Gwaith Ecolegol (ECoW) sy'n gweithio yn niwydiant adeiladu'r DU.

Darllen adroddiad anghenion Sgiliau a hyfforddiant ECOW yn adroddiad diwydiant adeiladu'r DU

Sylwer:

Er bod CITB yn cymryd pob cam rhesymol i wirio'r wybodaeth ar ein gwefan, yr holl adroddiadau a restrir dan ymchwil a ariennir gan CITB yw'r farn a'r wybodaeth a fynegir gan awdur/on yr adroddiad yn unig, ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu safbwynt, barn na chefnogaeth CITB, ei gyflogeion neu asiantau.

Nid ydym yn gwneud unrhyw sylwadau, gwarantau na gwarantiadau, boed yn bendant neu'n ymhlyg, bod y cynnwys ar ein gwefan yn gywir, yn gyflawn neu'n gyfoes. Am fanylion llawn, darllenwch  delerau ac amodau'r wefan CITB.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch ymchwil a gyllidir gan CITB, cysylltwch â funding@citb.co.uk.