There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Ein methodoleg a gwasanaeth - CITB Facebook tracking pixel

Ein methodoleg a gwasanaeth

Mae ymchwil gan CITB yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am y farchnad lafur sydd wedi'i thargedu, sydd o fudd i ddiwydiant adeiladu'r DU

Mae CITB yn cynhyrchu nifer o adroddiadau ynghylch y diwydiant adeiladu bob blwyddyn. Ein nod yw nodi a deall tueddiadau a materion allweddol sy'n cael effaith uniongyrchol ar y diwydiant. Rydym yn gwneud hyn trwy gynnal astudiaethau ansoddol a meintiol ar ystod o bynciau: o yrfaoedd, hyfforddiant a mudo'r gweithlu i arloesedd, cynhyrchiant a chynaliadwyedd. 

Sut rydym yn cynnal ein hymchwil

Mae ein hanghenion ymchwil yn cael eu penderfynu gan ein rolau fel Cyngor Sgiliau Sector a Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant. Rydym hefyd yn ystyried gyrwyr economaidd, materion polisi uniongyrchol a rhai sy'n dod i'r amlwg a heriau ynghylch sgiliau'r diwydiant. Er mwyn diwallu'r anghenion hyn, mae ein proses ymchwil yn cynnwys: 

 • Gwybodaeth barhaus am y farchnad lafur
 • Dadansoddiad o newid yn y diwydiant - economaidd, demograffig a thechnolegol
 • Rhagweld gofynion ynghylch llafur a sgiliau
 • Ymchwil sylfaenol bwrpasol
 • Gwaith gwerthuso

Gellir lawrlwytho'r adroddiadau rydym yn eu cynhyrchu am ddim. Fodd bynnag, mae cyfyngiadau ar sut y gallwch ddefnyddio'r wybodaeth yn yr adroddiadau hyn. Darllenwch ein canllawiau ar sut i ddefnyddio ymchwil CITB.

Gallwch chwilio pob un o'n hadroddiadau yn ôl pwnc, blwyddyn neu allweddair

Ymgynghori

Mae CITB yn darparu gwasanaeth pwrpasol sy'n defnyddio ymagwedd wedi'i theilwra a arweinir gan ofynion ymchwil unigol. Dysgu rhagor am ein gwasanaeth ymgynghori

Adroddiadau ymchwil sydd wedi eu cynllunio ar gyfer 2018

 • Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu (CSN)
 • Sgiliau a hyfforddiant yn y diwydiant adeiladu
 • Symudedd a sgiliau'r gweithlu
 • Ail astudiaeth mudo
 • Moderneiddio
 • Anghenion sgiliau; cynhyrchiant gwell
 • Bywydau gweithio llawnach ym maes adeiladu
 • Ymchwil aseswyr a hyfforddwyr
 • Ymyrraeth cyn cyflogaeth

Defnyddio ein hymchwil

Mae hawlfraint a phob eiddo deallusol arall sy'n bodoli yn y deunyddiau hyn yn aros yn gyfangwbl gyda CITB. Cedwir pob hawl o'r fath. Gallwch argraffu, copïo, lawrlwytho neu gadw dros dro eitemau o'r deunydd hawlfraint ar gyfer eich gwybodaeth bersonol yn unig, a gallwch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at ei gynnwys. Ni allwch ddefnyddio unrhyw ran o'r cynnwys at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni.Rhaid cydnabod ein statws (a statws unrhyw gyfranwyr a nodwyd) fel awduron y deunydd hawlfraint bob amser.