There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Ynglyn a safonau a fframweithiau - CITB Facebook tracking pixel

Ynglŷn â safonau a fframweithiau

Os ydych chi am astudio i wella'ch rhagolygon gyrfaol, neu gael hyfforddiant i'ch cyflogai, rhaid i chi sicrhau bod y cwrs yn werth chweil. Pan gaiff cyrsiau eu meincnodi yn ôl safonau cenedlaethol, gallwch gymharu cyrsiau tebyg am debyg i'w hastudio a gall pob cyflogwr gydnabod bod y cymwysterau hyn yn profi eich bod wedi cyrraedd lefel cymhwysedd y cytunedig.

CITB yw'r Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer y diwydiant adeiladu. Mae safonau ar gyfer cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol yn cael eu datblygu a'u cynnal gan Gynghorau Sgiliau Sector ac yn cael eu cofrestru gan fyrddau cymwysterau yn Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon. Mae angen adolygu a diweddaru safonau yn aml i sicrhau eu bod bob amser yn berthnasol i anghenion y diwydiant.

Rydym yn datblygu ac yn cynnal ystod o safonau ar gyfer y diwydiant adeiladu.

Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol

Y safonau a ddefnyddir fwyaf eang yw Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS). Mae'r NOS yn darparu'r blociau adeiladu ar gyfer cymwysterau mwy sylweddol, gan ddisgrifio'r cynnwys dysgu ar gyfer pob uned mewn cymhwyster ar bob lefel, o dystysgrifau a diplomâu i raddau a chymwysterau meistr.

Safonau ar gyfer NVQs/SVQs

Mae pob uned o NVQ yn dilyn cynnwys y safon alwedigaethol genedlaethol gysylltiedig, ond mae angen i strwythur y cymhwyster cyfan ddiwallu safonau hefyd. Mae NVQs yn y DU bellach yn cael eu disodli'n raddol â dyfarniadau, tystysgrifau a diplomâu'r Fframwaith Cymwysterau a Chredyd. Mae CITB hefyd yn datblygu'r strwythurau cymwysterau newydd a argymhellir ar gyfer y dyfarniadau hyn.

Mae'r strwythurau hyn yn cael eu rheoleiddio gan Ofqual yn Lloegr a'r Cyngor Cwricwlwm, Arholiadau ac Asesu (CCEA) yng Ngogledd Iwerddon; Fframwaith Credydau a Chymwysterau'r Alban (SCQF) yn yr Alban; a Fframwaith Credydau a Chymhwysterau Cymru (CQFW) ar gyfer Cymru.

Safonau ar gyfer cyrsiau hyfforddi byr

Beth os bydd angen i chi gwblhau hyfforddiant hanner diwrnod ar ddefnyddio darn newydd o gyfarpar? Sut ydych chi'n gwybod bod eich cwrs hyfforddi yn ddigon da?

Mae CITB am helpu i sicrhau bod yr holl hyfforddiant rydych chi neu'ch cyflogeion yn ei dderbyn yn cael ei ddarparu a'i asesu hyd at safon gydnabyddedig. Rydym yn ymgynghori â rhanddeiliaid yn y diwydiant i ddarparu safonau ar gyfer cyrsiau hyfforddi byr yn ogystal ag ar gyfer cymwysterau mwy sylweddol.

Bydd y diwygiad ehangach hwn yn golygu bod pob lefel o hyfforddiant yn fwy safonol ac yn haws ei drosglwyddo yn niwydiant adeiladu'r DU.

Mae hyn yn helpu i dargedu cyllid CITB ar y meysydd hyfforddi sydd â'r effaith a phwysigrwydd mwyaf i'r diwydiant adeiladu. Bydd yn lleihau ymdrech ac adnoddau gwastraffus a roddir i'r un hyfforddiant dro ar ôl tro i'r cyflogai.

Safonau ar gyfer prentisiaethau

Mae CITB yn cydlynu'r adolygiadau o safonau prentisiaethau. Mae strwythur a darpariaeth prentisiaethau yn amrywio ledled Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, ac mae CITB yn gweithio â diwydiant ac adran berthnasol y llywodraeth i sicrhau bod prentisiaid yn cael yr hyfforddiant gorau a fydd yn sicrhau bod eu sgiliau yn diwallu gofynion y diwydiant yn y dyfodol.

Mae CITB yn gweithio gyda rhwydwaith fawr o ddarparwyr hyfforddiant sy'n cyflwyno'r cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer prentisiaethau canolradd neu uwch. Rydym yn monitro ansawdd ein darparwyr hyfforddiant i sicrhau bod ein prentisiaid yn derbyn yr addysg a hyfforddiant gorau posibl sydd arnynt eu hangen i lwyddo yn eu prentisiaeth ac i ddatblygu eu sgiliau.

Ymuno â'r drafodaeth

Os oes gennych sylw neu ymholiad ynghylch y safonau hyn, cysylltwch â'r tîm safonau i gael rhagor o wybodaeth.