There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Beth yw'r Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Adeiladu? - CITB Facebook tracking pixel

Beth yw'r Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Adeiladu?

Fframwaith a arweinir gan y diwydiant yw'r Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Adeiladu (NSAfC), ac mae'n helpu cleientiaid a chontractwyr i nodi, datblygu a gwireddu atebion ar gyfer cyflogaeth a sgiliau mewn gwahanol brosiectau adeiladu. Caiff ei hwyluso gan CITB.

Ar lefel genedlaethol, mae Grŵp yr Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Adeiladu (NCSAG) yn darparu trosolwg a chyfeiriad strategol. NCSAG sy'n gyfrifol am gymeradwyo statws NSAfC ar brosiectau a gyflwynir a cheisiadau a arweinir gan gleientiaid. Caiff NCSAG ei gadeirio gan gynrychiolydd cyflogwyr. Mae'r aelodau yn gynrychiolwyr o'r diwydiant a grwpiau rhanddeiliaid ehangach ledled y DU.

Beth yw manteision NSAfC?

Mae NSAfC yn sicrhau bod gweithwyr ym mhob rhan o'r gadwyn prif gontractwyr a'r gadwyn gyflenwi, ar bob lefel, yn cael hyfforddiant ar yr union sgiliau sydd eu hangen ar gyfer pob prosiect. 

  • Mae'n galluogi pobl leol i gael hyfforddiant er mwyn cael swyddi, gan helpu i greu cymunedau cynaliadwy
  • Mae'n darparu proses gaffael gyfan sy'n cydymffurfio â gofynion yr UE a chanllawiau ar gyd-drafod cytundeb Adran 106
  • Mae'n cynnig mynediad at feincnodau profedig a gymeradwyir gan y diwydiant

Sut y gallwch gymryd rhan

Cleientiaid

Mae NSAfC yn helpu cyrff y sector cyhoeddus i ymgorffori ymyriadau cyflogaeth a sgiliau mewn gwahanol brosiectau adeiladu. Mae CITB wedi llunio pecyn cymorth o'r enw'r dull gweithredu seiliedig ar gleientiaid sy'n cynnwys cymalau cyfreithiol a meincnodau'r diwydiant.

Cyflogwyr

Bydd NSAfC yn eich helpu i nodi atebion o ran sgiliau a'u rhoi ar waith, boed hynny ym maes crefftau, sgiliau technegol neu broffesiynol, neu yn unrhyw faes arall ac ar unrhyw gam yn eich cadwyn gyflenwi yn y diwydiant adeiladu. Mae datblygwyr a chwmnïau adeiladu mawr eisoes yn cymryd rhan, gydag arweinwyr y diwydiant fel BAM Nutall a Costain yn gweithredu prosiectau'r Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Adeiladu.

Rhagor o wybodaeth am academïau sgiliau a arweinir gan gontractwyr

Cysylltu â Ni