There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Consensws - CITB Facebook tracking pixel

Consensws

Fel bwrdd hyfforddi'r diwydiant (ITB), mae CITB yn cael ei ofyn gan yr Ysgrifennydd Gwladol i ddangos ei fod wedi parhau i gefnogi'r diwydiant adeiladu pob tair blynedd - elwir hwn yn 'Gonsensws'  Gyda Chonsensws wedi ei gyflawni, wedyn gall y Llywodraeth awdurdodi CITB i gasglu lefi adeiladu o gyflogwyr ac yna ei fuddsoddi yn yr hyfforddiant sy'n ymateb i anghenion y diwydiant.

Digwyddodd y bleidlais Gonsensws rhwng 3 Gorffennaf a 29 Medi 2017. Dyma'r canlyniadau manwl:

Arolwg annibynnol – Cyfanswm yr ymatebion i'r arolwg: 4,000

Cyffredinol:
 • 76.9% o gyflogwyr yn cefnogi'r ardoll yn ôl nifer
 • 69.7% o gyflogwyr yn cefnogi'r ardoll yn ôl gwerth

 

Canlyniadau: % Cefnogaeth o blaid Cynnig yr Ardoll yn ôl Nifer

 

Ie

Na

Ddim yn Gwybod

Cyffredinol

72.4

21.1

6.5

Canlyniadau: % Cefnogaeth o blaid Cynnig yr Ardoll yn ôl Gwerth

 

Ie

Na

Ddim yn Gwybod

Cyffredinol

66.1

24.1

9.8

Canlyniadau: % Cefnogaeth yn ôl Maint y Cyflogwr

 

Ie

Na

Ddim yn Gwybod

Mawr a Chanolig

71.8

15.6

12.6

Bach

66.9

21.9

11.2

Micro

57.2

34.9

7.8

Canlyniadau: % Cefnogaeth yn ôl Cenedl

 

Ie

Na

 Ddim yn Gwybod

Lloegr

65.1

24.3

10.6

Yr Alban

68.3

26.3

5.4

Cymru

81.0

16.5

2.6

 

Ffederasiynau Consensws

Enw'r Ffederasiwn Consensws

Pleidlais

Build UK

IE

Ffederasiwn Gwaith Coed Prydain [British Woodworking Federation]

IE

Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil [Civil Engineering Contractors Association]

IE

Cymdeithas Llogi Offer Adeiladu [Construction Plant-hire Association]

IE*

Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr [Federation of Master Builders]

IE

Sector Gwaith Gorffen a Gosod Dodrefnau Mewnol (FIS) [Finishes and Interiors Sector]

NA

Cymdeithas Llogi Ewrop [Hire Association Europe]

IE

Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi [Home Builders Federation]

NA

Cymdeithas Genedlaethol y Dodrefnwyr siopau [National Association of Shopfitters]

IE

Ffederasiwn Cenedlaethol yr Adeiladwyr [National Federation of Builders]

IE

Ffederasiwn Cenedlaethol Contractwyr Gwaith Dymchwel [National Federation of Demolition Contractors]

IE

Ffederasiwn Adeiladu'r Alban [Scottish Building Federation]

NA

Ffederasiwn Addurnwyr yr Alban [Scottish Decorators Federation]

NA

Cymdeithas Perchnogion Offer yr Alban [Scottish Plant Owners Association]

IE

* Mae CPA wedi nodi cefnogaeth i ddechrau, fodd bynnag, maent yn gwneud gwaith dilysu pellach ar ymatebion

Gyda mwyafrif o blaid, bydd CITB yn hysbysu'r Adran Addysg, bod y Consensws wedi'i gyflawni.

Beth yw Consensws?

Cyn gall Gorchymyn Lefi gael ei wneud, mae'r Ddeddf Hyfforddiant Diwydiannol 1982 yn gwneud hi'n ofynnol i CITB cymryd camau "rhesymol" i fodloni'r Ysgrifennydd Gwladol bod y cynnig Lefi yn angenrheidiol i annog hyfforddiant digonol yn y diwydiant. I wneud hyn, mae rhaid i CITB ymgynghori â, a derbyn, gefnogaeth y mwyafrif o "dalwyr Lefi tebygol" (yn ôl nifer a gwerth).

Sut yr ydym yn cyrraedd consensws?

Nodir  Rheoliadau'r Lefi Hyfforddiant Diwydiannol (Camau Rhesymol) 2008  (y Rheoliadau) yn y "camau rhesymol":

 1. ymgynghori â 'chyrff rhagnodedig' (sefydliadau sy'n cynrychioli talwyr tebygol lefi); neu
 2. ymgynghori â 'chyrff rhagnodedig' a phob 'berson heb gynrychiolaeth' (talwyr lefi debygol nas cynrychiolir gan sefydliad a ragnodwyd); or
 3. ymgynghori â 'chyrff rhagnodedig' a samplo pob 'person heb gynrychiolaeth'; or
 4. samplu pob 'person perthnasol' (talwyr lefi tebygol).

ymgynghori â 'chyrff rhagnodedig' a samplo pob 'berson heb gynrychiolaeth'; or

Pob tair blynedd, mae CITB yn gweithio gyda'r  Gweithgor Lefi a arweinir gan y diwydiant,i gytuno ar opsiynau Lefi ar gyfer y bleidlais Consensws nesaf. Gyda'r cynigion wedi eu cytuno, mae CITB yna'n ymgynghori'n eang â diwydiant trwy amrywiaeth o sianelau i ddod o hyd i'r farn ynghylch y cynigion.

Fel arfer, byddai CITB yn cynnal digwyddiadau, defnyddio'r cyfryngau adeiladu i rannu'r cynnig Lefi, hyrwyddo'r cynigion drwy ei wefan, ac yn olaf, yn mynychu digwyddiadau'n haelodaeth ranbarthol a lleol i gyflwyno'r cynigion a cheisio am adborth.

Mae'r canlyniadau sy'n codi o'r ymgynghoriad yn cael eu dadansoddi a'u rhannu gyda'r Gweithgor Lefi a fydd yn cynnig i'r Bwrdd CITB bod cynnig a ffafrir wedi ei gyflawni ac y dylai CITB geisio am gonsensws ar y cynnig Lefi terfynol.

Sut mae Consensws yn cael ei gyfrifo?

Cynhyrchwyd cyfres o reolau Consensws a fydd yn arwain CITB a sicrhau bod cysondeb data a thegwch y broses yn cael ei gyflawni wrth gynnal y cyfrifiad Consensws.

Ar gyfer y cyfnod Consensws presennol o 3 Gorffennaf - 29 Medi 2017 mae'r rheolau canlynol yn berthnasol:

 1. Sail y cyfrifiad bydd y Ffurflen Lefi Dyma'r Ffurflen Lefi diweddaraf a asesir
 2. Ond y rheiny sy'n debygol o fod yn atebol i dalu Lefi o dan y cynigion Lefi sy'n cael eu cynnwys yng nghwmpas y cyfrifiad.
  • Cynhwysir Asesiadau Lefi Amcangyfrifedig positif ac ansafonol - gan eu bod nhw'n 'debygol o dalu Lefi'
 3. Cynhwysir cyflogwyr sydd  heb eu nodi'n 'gadarnhaol' gan y cyflogwyr fel aelod o sefydliad rhagnodedig (Ffederasiwn consensws neu aelod o is-ffederasiwn), ar restr sefydliadau  nad ydynt yn ffederasiwn 
  • Bydd hwn yn cynnyws cyflogwyr sydd wedi eu categereiddio fel 'dim yn gwybod' ac 'anhysbys'
 4. Bydd sefydliadau sydd wedi eu rhestru ar y rhestr Lefi yn cael eu trin fel endidau unigol.
 5. Os yw cyflogwr yn aelod o sawl sefydliad rhagnodedig (Ffederasiynau consensws), rhennir gwerth ei Lefi a phleidlais yn gyfartal rhwng y sefydliadau rhagnodedig y maent yn perthyn iddyn nhw.
 6. Cynhwysir is-ffederasiynau yn nata'r ffederasiwn cysefin lle mae'r ffederasiwn cysefin yn sefydliad rhagnodedig (Ffederasiwn Consensws)
  • Lle bydd is-ffederasiwn yn sefydliad rhagnodedig hefyd, cynhwysir ei aelodau yn yr is-ffederasiwn.

Darllenwch arolwg llawn consensws yn yr adroddiad, Cefnogaeth ar gyfer Lefi a Grant (PDF 1MB).