There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Sgiliau a Hyfforddiant - CITB Facebook tracking pixel

Cronfa sgiliau a hyfforddiant

Mae'r gronfa hon ar gyfer

Mae'r gronfa hon yn darparu cymorth ar gyfer cwmnïau adeiladu micro a bach i ddarparu sylfaen sgiliau gryfach. Yn benodol, mae'n darparu cymhelliant ychwanegol i chi gael mynediad at hyfforddiant sy'n gymwys am grant CITB.

Pwy sy'n gallu gwneud cais am gyllid

Cyflogwyr sydd wedi'u cofrestru gyda CITB sydd â hyd at 99 o staff a gyflogir yn uniongyrchol ar y gyflogres. Gall cyflogwyr wneud cais am gyllid unwaith bob 12 mis.

Faint y gallwch chi wneud cais amdano

Gall cyflogwyr cofrestredig â CITB wneud cais am gyllid sy'n gysylltiedig â faint o weithwyr uniongyrchol sydd ganddynt:

 • Gall cyflogwyr ag 1 - 49 o staff a gyflogir yn uniongyrchol dderbyn hyd at £5,000.
 • Gall cyflogwyr â rhwng 50 a 74 o staff a gyflogir yn uniongyrchol dderbyn hyd at £7,500.

 • Gall cyflogwyr â rhwng rhwng 75 a 99 o staff a gyflogir yn uniongyrchol dderbyn hyd at £10,000.

Sut i gyflwyno cais

Cyn i chi wneud cais, darllenwch y Telerau cyllido ar gyfer y gronfa Sgiliau a Hyfforddiant

I wneud cais am gyllid, dilynwch y nodiadau cyfarwyddyd a ddarperir yn y ffurflen gais Sgiliau a Hyfforddiant (PDF 261KB).

I gwblhau a chyflwyno'r ffurflen, dylech: 

 1. Lawrlwytho'r ffurflen gais a'i chadw ar eich cufrifiadur
 2. Llenwi pob maes
 3. Sicrhau eich bod yn cadw'r cais hwn yn rheolaidd ar eich bwrdd gwaith er mwyn atal data rhag cael ei golli
 4. Cadw ac anfon y ffurflen wedi'i chwblhau at skills.training@citb.co.uk

Beth sy'n digwydd nesaf

Bydd y tîm cyllido'n archwilio'r ceisiadau mewn blociau neu ar ôl 'adegau asesu' diffiniedig.

Gweler manylion ynghylch pryd y caiff ceisiadau eu hystyried:

 • 30 Ebrill 2019
 • 31 Mai 2019
 • 28 Mehefin 2019
 • 31 Gorffennaf 2019
 • 30 Awst 2019
 • 30 Medi 2019
 • 31 Hyd 2019
 • 29 Tach 2019
 • 31 Ion 2020
 • 28 Chwef 2020
 • 29 Mawrth 2019

Dylech chi dderbyn penderfyniad gennym o fewn 4 wythnos ar ôl yr adeg asesu yn dilyn eich cais.

Bydd CITB yn penderfynu naill ai i gymeradwyo neu wrthod cais.

Y diffiniadau yw:

 • Wedi'i gymeradwyo: Mae'r cais yn diwallu'r meini prawf asesu ac fe'i cynyddir yn amodol ar gyllid sydd ar gael.
 • Wedi'i wrthod: Yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarparwyd, nid yw'ch cais yn diwallu'r meini prawf ar gyfer cyllid sgiliau a hyfforddiant, nid ydych wedi cyflwyno Ffurflen Lefi, rydych ar ei hôl hi ar daliadau lefi, neu rydych yn gofyn am gyrsiau nad ydynt yn cyd-fynd ag adeiladu.

Gallwch gyflwyno apêl ar sail sgorio neu weithdrefnol. Bydd angen i chi ein e-bostio ni yn skills.training@citb.co.ukos ydych am wneud apêl.

Sicrhewch fod CITB yn derbyn unrhyw gais am apêl o fewn 14 diwrnod wedi i chi dderbyn y neges e-bost yn eich hysbysu am ein penderfyniad. 

Byddwn ni'n eich hysbysu o'n penderfyniad ar yr adeg asesu nesaf.

Byddwn ni'n cyhoeddi manylion o'ch prosiect ar ein wefan unwaith y bydd cytundeb cyllido ar waith.  

Efallai y byddwn hefyd am weithio gyda chi i ddatblygu datganiadau i'r wasg, astudiaethau achos neu fideos hyrwyddol sy'n ymwneud â'ch prosiect naill ai wrth ei gyflawni neu ar ôl ei gwblhau.

Bydd angen i chi lenwi ffurflen werthuso fer a'i dychwelyd i CITB o fewn 28 diwrnod o ddyddiad terfynol eich prosiect. Byddwch chi'n derbyn y ffurflen hon â'ch llythyr dyfarnu.

Ar ôl i'r taliad gael ei wneud, gallwch ddechrau'r hyfforddiant. Bydd angen i chi gadw tystiolaeth o anfonebau a thystysgrifau i arddangos bod yr hyfforddiant wedi digwydd. 

Ar ôl i'r holl hyfforddiant ddod i ben bydd angen i chi ddychwelyd ffurflen wedi'i chwblhau ynghyd â'r dystiolaeth at CITB yn fundingcontracts@citb.co.uk  o fewn 28 diwrnod i ddyddiad diwedd eich prosiect.

Rydym yn deall y gall anghenion ac amgylchiadau busnes newid ac efallai y bydd angen i chi ddychwelyd yr arian, cysylltwch â ni yn fundingcontracts@citb.co.uk  a byddwn ni'n gallu trafod trefniadau amgen gyda chi. Gallai hyn arwain at ddychwelyd arian neu gytuno ar hyfforddiant newydd.