There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Grantiau am gyrsiau byr - CITB Facebook tracking pixel

Grantiau am gyrsiau byr

Rydym yn talu grantiau ar gyfer cyflawni cyrsiau byr cymeradwy, sy'n para rhwng 3 awr i 29 diwrnod ac sy'n canolbwyntio ar y sgiliau adeiladu craidd sydd eu hangen ar draws y diwydiant.

Telir grantiau cwrs byr am gyflawni cyrsiau cyfnod byr sy'n cyd-fynd â safonau cymeradwy sy'n gysylltiedig ag adeiladu, neu â theitlau safonau cymeradwy lle mae'r safonau'n cael eu datblygu.

Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant ar offer sy'n gysylltiedig ag unrhyw gyrsiau cynllun cardiau ac elfennau theori ac ymarferol profion technegol y Cynllun Cymhwysedd Offer Adeiladu (CPCS).

Gallwch wneud cais os ydych wedi cofrestru gyda ni ac yn diwallu telerau ac amodau cyffredinol ein Cynllun Grantiau a meini prawf y cwrs yn y grant hwn. Mae grantiau cwrs byr ar gael i'r holl staff a gyflogir yn uniongyrchol a'r holl isgontractwyr.

Chwilio am y rhestr lawn o gyrsiau hyd byr sy'n gymwys i gael grant

Nodwch ein bod yn dal i ddatblygu safon lawn ar gyfer rhai o'r cyrsiau hyn ar ran y diwydiant adeiladu. Rydym wedi rhestru teitlau'r cwrs yn ôl teitlau'r safonau hyfforddi sy'n cael eu datblygu.

Mewn rhai achosion, mae teitl y safon hyfforddi yn ymgorffori nifer o deitlau cwrs unigol dan deitl cyffredin. Felly, os na allwch ddod o hyd i deitl cwrs penodol ar y dechrau, chwiliwch am dermau allweddol.

Darperir cyrsiau cymeradwy gan Sefydliadau Hyfforddi Cymeradwy (ATO) CITB a fydd yn cael eu rhestru yn y Cyfeiriadur Hyfforddiant Adeiladu.

Gellir darparu cyrsiau mewn sawl ffordd ac mae'r dulliau cyflwyno a dderbynnir gan y diwydiant yn cael eu diffinio o fewn y safon cwrs a gyhoeddwyd, gan gynnwys:

 • ystafell ddosbarth, lle mae'r cwrs yn hyd llawn fel y'i cyhoeddir yn y safon
 • e-ddysgu, lle mae'r cwrs o leiaf 50% o'r hyd a gyhoeddir yn y safon
 • cymysgedd o ddysgu ystafell ddosbarth ac e-ddysgu, lle mae'r cwrs o leiaf 75% o'r hyd a gyhoeddir yn y safon

Er enghraifft, lle mae safon gyhoeddedig yn diffinio'r hyd fel 1 diwrnod, rhaid i gwrs yn yr ystafell ddosbarth fod yn ddiwrnod llawn i gyd-fynd â'r safon, tra bod rhaid i gwrs e-ddysgu fod o leiaf hanner diwrnod (3 awr) i gyd-fynd â'r safon.

Dros amser, bydd safonau cwrs penodol yn cael eu tynnu'n ôl neu eu disodli i gyd-fynd â gofynion y diwydiant. Mae Gweithgorau Galwedigaethol sy'n cynrychioli gwahanol sectorau o'r diwydiant wedi cytuno nad yw'r safonau cwrs hyn bellach yn berthnasol nac yn angenrheidiol i'r sector. Rydym yn rhoi rhybudd lle rydym yn tynnu safon yn ôl fel y gallwch weld os ydych wedi cwblhau'r hyfforddiant; cyn y dyddiad tynnu'n ôl, gallwch ddal i hawlio am y cwrs.

Chwilio am safonau a chanfod pa rai sydd wedi'u tynnu'n ôl.

Os ydych chi'n gwybod am gwrs sy'n gysylltiedig ag adeiladu nad ydych yn credu nad yw eisoes wedi'i nodi ar restr hyfforddiant cymwys y grant, cwblhewch ein ffurflen awgrymu cwrs.

Rydym yn talu grantiau ar dair cyfradd haenog. Penderfynir yr haen trwy hyd a chynnwys y cwrs:

 • haen 1 yw £30
 • haen 2 yw £70
 • haen 3 yw £120

Gallwch ddysgu pa haen grant sydd gan gwrs o'r rhestr o gyrsiau cymeradwy.

Byddwn ni'n talu grant unwaith yn unig fesul pob unigolyn fesul cwrs, oni bai ei bod yn rhan o broses adnewyddu neu ddiweddaru.

Cyrsiau adnewyddu

Mae cyrsiau adnewyddu'n golygu ailadrodd cwrs llawn.

Os yw'r safon yn mynnu bod yr hyfforddiant yn cael ei adnewyddu ar ôl amser penodol, gallwch wneud cais am grant llawn ar ei gyfer, ar yr amod ei fod yn cael ei gwblhau o fewn y cyfnod amser hwnnw.

Gallwch hawlio dim ond unwaith ar gyfer hyfforddiant adnewyddu o fewn y cyfnod amser gofynnol.

Cyrsiau gloywi

Mae cyrsiau gloywi yn diweddaru gwybodaeth a dealltwriaeth mewn cwrs hyfforddi tymor byrrach na'r cwrs hyfforddi llawn, gwreiddiol. 

Y grant sydd ar gael ar gyfer hyfforddiant Gloywi yw 50% o'r cyfraddau Haen 1, 2 neu 3 a roddir ar gyfer y cwrs llawn gwreiddiol. 

Byddwn ni ddim ond yn cefnogi cyrsiau gloywi unwaith y bydd safon hyfforddi llawn wedi'i datblygu ac yn ei le.

Cyfraddau grant ar gyfer profion offer

Telir grant am basio elfennau theori ac ymarferol profion technegol CPCS yn unig.

Mae elfennau theori yn £60 yr un, hyd at uchafswm o 2 fesul person fesul blwyddyn Gynllun Grantiau.

Telir elfennau ymarferol ar wahanol gyfraddau gan ddibynnu ar gategori'r offer, hyd at uchafswm o 2 fesul person fesul blwyddyn Gynllun Grantiau:

 • Cyfradd 1: £190
 • Cyfradd 2: £240
 • Cyfradd 3: £410

Sylwer: Mae'r cyfraddau hyn yn berthnasol i brofion CPCS yn unig. Gweler vgrantiau cymwysterau galwedigaethol ar gyfer cyfradd grant cymhwyster galwedigaethol Offer arbennig.

Mae cap ar faint o geisiadau y gallwch eu gwneud am gyflawniadau hyd byr mewn un flwyddyn Gynllun Grantiau. Nid yw'r cap hwn yn berthnasol i grant prawf offer lle telir uchafswm nifer o brofion fesul person y flwyddyn (gweler uchod).

Rydym yn cyfrifo'r nifer hwn o'ch Cofnod Ardoll 2018 neu 2019, yn seiliedig ar faint o gyflogeion sydd gennych ar y gyflogres a'ch bil cyflog ar gyfer isgontractwr.

Rydym yn ychwanegu:

 • nifer y cyflogwyr ar y gyflogres
 • nifer yr is-gontractwyr Cynllun y Diwydiant Adeiladu (CIS) rydych yn didynnu treth CIS oddi wrthynt (isgontractwyr CIS Net). (Rydym yn cyfrifo'r ffigur hwn drwy rannu cyfanswm eich ffigur cyflog CIS Net o £36,000 sef cyflog cyfartalog isgontractwyr ar sail enillion o £750 yr wythnos dros 48 wythnos).

Os yw'ch ffigur cyflog CIS Net yn llai na £3 miliwn, byddwn ni'n defnyddio'ch cyfanswm ffigur cyflog CIS (gros a net) yn lle hynny, hyd at uchafswm o £3 miliwn.

Yna rydym yn cymryd swm y ddau ffigur ac yn ei luosi gan 3 i gael cyfanswm ffigur y cap ar gyfer eich gweithlu cyfan am y flwyddyn.

Sylwer: os yw'ch cap yn llai na 21 o gyflawniadau o fewn blwyddyn grant, caiff ei addasu i fyny hyd at 21.

Dylech wneud eich cais trwy'ch Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy (ATO) CITB yn y Cyfeiriadur Hyfforddiant Adeiladu, gan ddarparu manylion perthnasol iddynt ynghylch y person sy'n cymryd y cymhwyster a'ch rhif cofrestru CITB 7-digid.

Pan fydd y cymhwyster wedi'i gwblhau, bydd y darparwr yn diweddaru'r Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu a dylech dderbyn y taliad grant yn awtomatig.

Cysylltwch â'n tîm gwasanaethau cwsmeriaid os na dderbynnir eich taliad o fewn mis i gwblhau'r cwrs.

Os nad yw eich darparwr hyfforddiant wedi cwblhau'r broses gymeradwyo ATO CITB eto, bydd angen i chi wneud cais trwy CITB Ar-lein o fewn 20 mis o gwblhau'r cwrs. 

Eithriadau:
Os yw'ch dysgwr wedi cyflawni prawf CPCS neu gwrs Diogelwch Safle Plws, neu os ydych yn defnyddio Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy (ATO), nid oes angen i chi wneud cais am grant cwrs Byr. Byddwn ni'n gwneud taliad awtomatig, os yw'n gymwys, trwy Bacs gan ddefnyddio'r data a ddarperir pan fyddwch chi'n archebu'r cwrs.

Dysgu rhagor am sut i wneud cais am grant ar gyfer cyrsiau byr.

Ydych chi wedi anfon eich manylion banc atom?  

A oes gennym eich manylion banc fel y gallwn ni dalu allan ar eich cais am grant?

Dim ond trwy drosglwyddiad banc y telir grantiau. Os nad ydym yn dal eich manylion banc cyfredol, cwblhewch a chyflwyno Ffurflen Awdurdodi Credyd Uniongyrchol Bacs diogel ar-lein i dderbyn taliadau grant.