There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Cronfa hyfforddi arloesi gydweithredol - CITB Facebook tracking pixel

Cronfa hyfforddi arloesi gydweithredol

Os oes gennych syniad i ddatrys problem mewn sgiliau yn y diwydiant adeiladu, gallai cyllid CITB helpu. Mae'r gronfa hyfforddiant arloesi Gydweithredol (a elwid gynt yn gronfa Hyblyg) yn cefnogi prosiectau cydweithredol sydd yn anelu at arloesi neu hyfforddi a datblygu.

Mae'r gronfa hon (a elwid gynt yn gronfa Hyblyg) yn cefnogi sefyiadau sydd wedi nodi bwlch mewn sgiliau diwydiant ac wedi dod o hyd i syniad prosiect i ddatrys y broblem hon. 

Rydym yn buddsoddi mewn prosiectau sydd wedi'u hanelu at arloesi neu hyfforddi a datblygiu Dylai eich prosiect ddarparu ateb newydd a throsglwyddadwy i'r heriau sy'n wynebu'r diwydiant na ellir eu cyllido trwy ddulliau eraill.

Oni bai y nodir fel arall, dylai eich prosiect anelu at fod o fudd i gyflogwyr eraill yn y diwydiant, mae hynny'n golygu:

 • Cyflogwyr a gofrestrir gyda CITB
 • Cyflogwyr sydd â'r potensial i ddod yn gyflogwyr sydd wedi'u cofrestru ar gyfer ardoll.  

Ni fyddwn yn ariannu prosiectau sy'n debyg i brosiectau a ariannwyd yn flaenorol. I wneud yn siŵr nad yw'ch syniad eisoes wedi'i gynnwys mewn prosiectau blaenorol, gwiriwch ein cyfeiriadur prosiectau sydd wedi'u cyllido a gweld Sut i wneud cais.

 1. Rydych chi’n gymwys i wneud cais am gyllid os ydych chi’n dod i mewn i un o’r tri chategori dilynol:
  • Cyflogwyr a gofrestrir gyda CITB
  • Ffederasiynau a Chymdeithasau Masnach y Diwydiant Adeiladu
  • Grwpiau Hyfforddi a gymeradwyir gan CITB.
 2. Dylech ffurfio cydweithrediadau o 3 sefydliad cymwys neu ragor
 3. Dylech sicrhau nad yw'r sefydliadau yn eich cydweithrediad yn gweithio'n gyfan gwbl yn yr un gadwyn gyflenwi.

Gallwch wneud cais am symiau rhwng £10,000 a £500,000.

Byddwn ni'n cyllido hyd at 70% o gyfanswm cost prosiect, a bydd angen i chi ddod o hyd i arian cyfatebol ar gyfer y 30% arall.

Dylech wneud cais am Grant CITB lle mae ar gael i helpu'ch prosiect, ond peidiwch â chynnwys unrhyw geisiadau grant fel cyllid cyfatebol.

Cyn i chi wneud llawer o waith i wneud cais i'n cronfa hyfforddiant arloesi Gydweithredol

 1. Siaradwch â'ch Cynghorydd CITB am eich syniad neu broblem.
 2. Adolygwch ein cyfeiriadur prosiectau a ariennir.
  Gallwch chwilio trwodd i sicrhau nad yw eich prosiect yn gorgyffwrdd â phrosiect rydym eisoes wedi'i gyllido. Nid ydym yn cefnogi prosiectau sy'n ailadrodd y gwaith rydym eisoes wedi gytuno iddo.
 3. Os ydych chi'n siŵr bod eich syniad yn wahanol i brosiectau eraill a gyllidir, llenwch ein ffurflen mynegiant o ddiddordeb.

Byddwn ni'n asesu'ch syniad a dweud wrthych a allech chi fod yn gymwys i gael cyllid.

Cyflwyno mynegiant o ddiddordeb

Beth sy'n digwydd nesaf

Byddwn ni'n adolygu'ch ffurflen mynegiant o ddiddordeb ac yn cysylltu â chi o fewn 4 wythnos.

Os yw'r cynnig yn addas, byddwn ni'n anfon ffurflen gais atoch i'w chwblhau.

Os ydym yn cytuno eich bod wedi nodi problem ddilys, ond nad ydym yn cytuno mai eich prosiect yw'r ateb gorau, byddwn ni'n gweithio gyda chi i helpu i ddatrys y broblem rydych wedi'i nodi.

Mae gan y ffurflen lawer o awgrymiadau defnyddiol ar sut i'w chwblhau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch llenwi'r ffurflen, cysylltwch â'r tîm cyllido

Gallwch gyflwyno'ch cais ar unrhyw adeg o 3 Ebrill 2019 i 11 Chwefror 2020, ond rydym yn adolygu ceisiadau a gyflwynwyd ar ddyddiadau neu adegau sgorio penodol yn ystod y flwyddyn.

Adegau sgorio 2019-20 yw:

9 Ebrill 2019

11 Mehefin 2019

30 Gorffennaf 2019

17 Medi 2019

19 Tachwedd 2019

11 Chwefror 2020

Penderfyniadau

Byddwch yn clywed gennym â phenderfyniad oddeutu 4 wythnos ar ôl yr adeg sgorio.

Bydd CITB yn penderfynu naill ai i gymeradwyo neu wrthod cais. Diffiniadau penderfyniadau yw:

 • Wedi'i gymeradwyo: Mae'r cais yn diwallu'r meini prawf sgorio ac fe'i cymeradwywyd dros dro yn amodol ar gyllid sydd ar gael.
 • Wedi'i wrthod: Yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarparwyd, nid yw'r ateb arfaethedig yn un y gall CITB wneud buddsoddiad ynddo ar hyn o bryd.

Mae'r tîm cyllido yn adolygu pob cais ag arbenigwyr pwnc a all gynnig cipolwg ar y maes a gwmpesir gan eich cais. Yna, mae'r tîm yn gwneud argymhellion i'r Panel Buddsoddi sy'n cynnwys cynrychiolwyr o Bwyllgor Gweithredol CITB.  

Apeliadau

Os byddwn ni'n gwrthod eich cais, gallwch gyflwyno apêl ar sail sgorio neu weithdrefnol.

Bydd angen i chi e-bostio'r tîm cyllido os ydych am apelio. 

Ni allwch apelio yn erbyn y penderfyniad ar fynegiant o ddiddordeb.

Sicrhewch fod CITB yn derbyn unrhyw gais am apêl o fewn 14 diwrnod wedi i chi dderbyn y neges e-bost yn eich hysbysu am ein penderfyniad. 

Byddwn ni'n rhannu eich sgoriau gyda chi ac yn rhoi adborth.

Byddwn ni'n cysylltu â chi ac yn cynnig cymorth i gwblhau'ch cytundeb ariannu.

Unwaith y bydd y cytundeb cyllido wedi'i lofnodi, bydd y tîm Contractau'n monitro'ch prosiect yn CITB Dylech gyflwyno ceisiadau am newid neu gwestiynau i'r tîm hwn.  

Wrth lunio'ch gwerthusiad prosiect, efallai y byddwch am gysylltu â'r tîm cyllido.

Bydd CITB yn cyhoeddi crynodeb o'ch prosiect ar ei wefan. Ar ôl ei gwblhau, byddwn ni'n darparu unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau a ddatblygir fel rhan o'ch prosiect.

Efallai y byddwn ni'n gweithio gyda chi i ddatblygu datganiadau i'r wasg, astudiaethau achos neu fideos hyrwyddol sy'n ymwneud â'ch prosiect naill ai wrth ei gyflawni neu ar ôl ei gwblhau.

Byddwn ni'n asesu'ch prosiect cyn iddo ddechrau, i wirio faint o werthuso sydd arno ei angen. Gallwn ni'ch cynghori a ddylech chi gynnal y gwerthusiad hwn yn fewnol neu a fydd arnoch chi angen gwerthuswr annibynnol. 

Rhaid i chi gwblhau adroddiad diwedd prosiect, ynghyd ag unrhyw adroddiad prosiect fel y'i nodir yn y cytundeb cyllido. Efallai y bydd gwaith dilynol ychwanegol hefyd i ddatblygu astudiaeth achos CITB.

Gweler rhagor o wybodaeth am ein ymagwedd tuag at werthuso yn ein blaenoriaethau cyllido.